POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.wioletalagowska.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających ze sklepu internetowego
dostępnego pod adresem internetowym: www.wioletalagowska.pl, zwanego dalej Sklepem.
Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
2. Polityka Prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),
zwanym dalej RODO jest Wioleta Łagowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
WIOLETA ŁAGOWSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, wpisana w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania
działalności i adres do doręczeń: al. Bielska 143b/13 43-100 Tychy, NIP: 6342511876, REGON:
241111000, adres poczty elektronicznej: wioleta.lagowska.psychodietetyk@gmail.com, numer
telefonu: 509 403 039, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą
Sklepu internetowego i Sprzedawcą.
4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których
zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z
prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z
prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia danego celu przetwarzania.
6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora,
w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz
powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do
wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie
innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.
7. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego,
potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu
internetowego, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego
danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności (w
tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na
stronie internetowej Sklepu internetowego).
8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych
środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia
ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
9. Administrator Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w
Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta
może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje
płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze
swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest
udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni
odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na
podstawie stosownych umów powierzenia.
10. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się
dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z
definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej
Sklepu internetowego.

§ 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów
serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony internetowej Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób
korzystających ze Sklepu.
3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.
4. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie internetowym i
założenia Konta, Klienci zakładający Konto w Sklepie internetowym mogą zostać zobowiązani
do podania określonych danych, takich jak adres e-mail i hasło. Podanie wyszczególnionych
podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można
podać dodatkowo.
5. Administrator w ramach Sklepu internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i
potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które
to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu
udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na
przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu
w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia
umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
6. W celu dodania komentarza na blogu, należy wypełnić formularz i podać w nim m.in.
swój adres e-mail, podpis czy nazwę witryny internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza
wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane
będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu. Można wystosować
prośbę o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy Administratora. W
każdej chwili możliwe jest sprostowanie danych przypisanych do komentarza oraz przysługuje
prawo do przenoszenia danych.
7. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji
usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania
zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących
celach:
a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania
kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania
odpowiednich funkcji(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach
Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
f) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze
świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i
reklamowymi(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
g) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
h) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego(na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b i f RODO).
8. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w
Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości
przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter
spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu
użytkowników Sklepu internetowego.
10. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych
przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres
IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia
mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie
powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego.
11. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwa firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
d) numer NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
e) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu,
kod pocztowy, miejscowość, kraj),
f) numer telefonu,
g) adres URL strony internetowej.
12. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie,
jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Sklepie internetowym. Zakres
wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego
13. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie internetowym.
14. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym
partnerom Sklepu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla
Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep internetowy lub
wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
15. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych
następującym podmiotom:
a) Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa,
NIP: 9492191021, KRS: 0000414281, REGON: 242888558- w celu przechowywania danych
osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Sklep,
b) PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa 00-113,
NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225- w celu umożliwienia dokonania
płatności elektronicznych oraz za pomocą karty płatniczej za zamówiony Towar,
c) …………., ul. …………, 00-000 ……….., NIP: ……….. KRS: ……, REGON: ……- w celu
realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości.
16. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania
podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu;
informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

§ 3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w
celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta.
Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki
Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie
tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu
końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym
Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Klienta.
3. Administrator w ramach Sklepu internetowego stosuje następujące rodzaje plików
cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Sklepu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie
korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do Użytkownika.
4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia
analitycznego Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych).
5. Google LLC jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz przystąpił
do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych
wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony
danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
6. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej jaką jest
subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tej funkcji może wiązać się z
wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak
Facebook czy Instagram.
7. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb
Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz
zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
8. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu internetowego.
9. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić
ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików
cookies.
10. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian
w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym z możliwości złożenia
Zamówienia.
11. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w
każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją
postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z
której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu
pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące
wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
12. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy
dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych
technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zgromadzone w ten
sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
13. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu internetowego umożliwiają
użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na
potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość
dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej:
www.youronlinechoices.com.

§ 4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź
wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Strony organom władzy publicznej bądź
podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych
osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą
następujące okoliczności:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia
udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego
wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich
działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,
b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w
prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych
naruszeń.
3. Klient/Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a
gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji,
uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych
Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli
Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
4. Klient/Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora
oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
5. Klient/Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych
zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego
danych osobowych.
6. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i
usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez
niego dane w Sklepie internetowym są poprawne.
7. W celu realizacji swoich praw Klient/Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne
oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora
może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu
internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.
9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą
przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez
Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw
konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§ 5

Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta Sklepu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że
Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce
Prywatności.
2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu
internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej
zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie
zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia
zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Sklepu internetowego, prosimy o
kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

 

Regulamin korzystania z newslettera