Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Wioleta Łagowska oraz Ilona Wnętkowska, prowadzące stronę internetową, bloga, sklep pod adresem elektronicznym: www.wioletalagowska.pl tel. 509403039 e-mail: wioleta.lagowska.psychodietetyk@gmail.com
1. Jeżeli są Państwo naszym klientem, kontrahentem lub osobą, która reprezentuje naszego klienta lub kontrahenta, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną w tym miejscu.
2. Jeżeli przesyłamy Państwu informacje handlowe o promocjach, ofertach oraz aktualnościach (tzw. newsletter) związanych z naszą działalnością , prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną w tym miejscu.

Regulamin usługi Newslettera
WIOLETALAGOWSKA.PL

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania newslettera w ramach działalności strony internetowej, prowadzonej pod adresem: https://www.wioletalagowska.pl/
§ 1.
Postanowienia ogólne
• Podmiotami prowadzącymi stronę pod adresem: https://www.wioletalagowska.pl/ jest Wioleta Łagowska oraz Ilona Wnętkowska (zwane dalej  także: „Usługodawca” lub „Administrator”).
• W ramach korzystania ze strony, każdy użytkownik może skorzystać z oferowanej usługi newslettera, która polega na przesyłaniu użytkownikowi informacji handlowych o bieżących wydarzeniach, aktywnościach, produktach, usługach oraz promocjach związanych z prowadzoną działalnością przez prowadzące stronę https://www.wioletalagowska.pl/
• Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi newslettera, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którymi powinien się wcześniej zapoznać.
§ 2.
Wymagania techniczne
• Korzystanie z usługi newslettera jest nieodpłatne, dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
• Korzystanie z usługi newslettera wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest oraz posiadanie skrzynki mailowej.
§ 3.
Usługa newslettera
• Skorzystanie z usługi newslettera wymaga łącznie:
• wskazania adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym na stronie internetowej https://www.wioletalagowska.pl/ bądź poprzez wyrażenie takiej intencji w inny sposób (w szczególności poprzez przesłanie odpowiedniej informacji pod adres: wioleta.lagowska.psychodietetyk@gmail.com
• wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem, tejże usługi;
• istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet.
• Świadczenie usługi newslettera rozpoczyna się w momencie skutecznego dokonania przez użytkownika czynności wskazanych w ust. 1.
• Rezygnacja z usługi newslettera może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie takiej informacji pod adres: wioleta.lagowska.psychodietetyk@gmail.com
§ 4.
Administrator danych osobowych
W ramach świadczenia usługi newslettera Usługodawca zbiera dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia tejże usługi i w tym zakresie staje się Administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w tym miejscu.
§ 5.
Procedura reklamacyjna
• Reklamacje w zakresie świadczonej usługi mogą być zgłaszane Usługodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: wioleta.lagowska.psychodietetyk@gmail.com
• Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także szczegółowy opis występującego problemu, tj. w szczególności powinna zawierać uzasadnienie merytoryczne oraz formalne reklamacji, a także oczekiwania Usługobiorcy wobec Usługodawcy.
• Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 2.
§ 6.
Dane kontaktowe
Usługodawca wskazuje następujące dane kontaktowe:
Wioleta Łagowska
Ilona Wnętkowska
https://www.wioletalagowska.pl/
§ 7.
Postanowienia końcowe
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
• W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.
• Do wszelkich spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.