REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.wioletalagowska.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wioletalagowska.pl
prowadzony jest przez Wioletę Łagowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą WIOLETA ŁAGOWSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, wpisaną w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego
wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Bielska 143b/13 43-100 Tychy, NIP:
6342511876, REGON: 241111000, adres poczty elektronicznej:
wioleta.lagowska.psychodietetyk@gmail.com, numer telefonu: 509 403 039, zwaną dalej
Sprzedawcą.
Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym
www.wioletalagowska.pl określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego
oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za
pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży m.in. ebooków i umów o
dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu, w tym określa m.in. prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania
reklamacyjnego.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w
zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na
stronie Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda
osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich
treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia
Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a
w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności
postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają
przedmiotowe przepisy.

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 4 Umowa sprzedaży
§ 5 Realizacja zamówień i udostępnienie Produktu
§ 6 Metody płatności
§ 7 Rękojmia i reklamacje
§ 8 Zasady korzystania z Produktów
§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 10Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 11 Przedsiębiorcy
§ 12 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy
Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy
Załącznik nr 3 Pouczenie dotyczące braku odstąpieniu od Umowy

§ 1
Definicje

• Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane
przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie
obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego
wydaniem Klientowi).
• Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
• Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki
mogą być zapisane w formacie plików PDF lub w postaci plików w innych formatach
oferowanych przez Sklep internetowy. Ebooki dostępne w Sklepie internetowym mogą
być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w
postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.).
• Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt
ze Sprzedawcą.
• Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

• Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.
• Klient:
• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także
osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna,
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo
przyznaje zdolność prawną,
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która
korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.
• Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
• Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą
(loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym
Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje
teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
• Kurs – kurs online lub offline dostępny w Sklepie.
• PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) –
format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
• Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy
podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub
płatności kartą płatniczą.
• Produkt – dostępne w Sklepie internetowym produkty m.in.
cyfrowe/elektroniczne będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy
Klientem a Sprzedawcą (np. Ebooki i Kursy).
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
• Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

• Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem
strony internetowej www.wioletalagowska.pl.
• Sprzedawca – Wioleta Łagowska.
• Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na
odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
• Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a
Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
• Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
• Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu
internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także
rodzaj Produktu, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§ 2

Postanowienia ogólne

• Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
www.wioletalagowska.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na
nośniku w każdej chwili.
• Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu internetowego (chyba że w danym postanowieniu wyraźnie
wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia §
10 Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego
(tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub zawodową).
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w

zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na
stronie Sklepu Internetowego.
• Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych
osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
• Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług
oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami
prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami
Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób
trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o
bezprawnym charakterze.
• Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych
poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia.
Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług
świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu
teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również
nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji
zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
• Wszystkie informacje o Produkcie i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę
za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny Produktu) podane na
stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.,
lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
• Ceny Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w
złotych polskich i zawierają podatek VAT.
• Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która
prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na
stronie internetowej Sklepu internetowego.
• Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i
promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu
internetowego.
• Promocje Produktu organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie
podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
• Ze względu na specyfikę sprzedawanych produktów, zakup może zostać
zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

• Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące
nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia,
Konto.
• Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług
elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest
dobrowolne i nieodpłatne.
• Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia
przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych
wymagań technicznych:
• komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
• dostęp do poczty elektronicznej,
• przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 30.0
i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 20.0 i wyższej,
Google Chrome w wersji 30.0 i wyższej),
• zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768,
• włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz
obsługi Javascript.
• Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych
zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
• Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w
tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w
świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
• Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji
zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu
internetowego.
• Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.
• Usługa „Konto” (dostępna w zakładce „Moje konto” oraz na etapie wypełniania
Formularza zamówienia):

• Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków:
wskazaniu adresu poczty elektronicznej oraz podaniu hasła, składającego się z
odpowiedniej liczby znaków.
• Sprzedawca umożliwia również założenie Konta podczas wypełniania
Formularza zamówienia.
• Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez
Użytkownika lub Klienta treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie
danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
• Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w
ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres
poczty elektronicznej Sklepu internetowego. Usunięcie Konta może spowodować
niemożliwość korzystania z Produktów.
• Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które
następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie
może udostępniać hasła osobom trzecim.
• Konto jest niezbywalne.
• Usługa „Formularz kontaktowy”:
• Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt ze
Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas
oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą
udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
• Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe na stronie głównej
oraz po kliknięciu zakładek „Kontakt” „Usługi” czy „Współpraca”, wskazaniu imienia,
nazwiska, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wskazaniu tematu i
wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość”.
• Usługa „Formularz Zamówienia”:
• Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie
Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas
oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego
koszyka w Sklepie internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od
wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza

zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie
przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).
• Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy
Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu
Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
• Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków:
po wypełnieniu Formularza Zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu
internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność
zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i
potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi
na stronie Sklepu internetowego).
• W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących
danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy), adres (ulica, numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
oraz danych dotyczących zawieranej Umowy sprzedaży: Produkt, ilość i cena Produktu,
sposób płatności za Produkt.
• Tryb postępowania reklamacyjnego:
• Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi
świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia
reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
• Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego
(wyłączając tryb reklamacji Produktu, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient
może składać w szczególności:
• pisemnie na adres: al. Bielska 143b/13 43-100 Tychy,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sprzedawcy: wioleta.lagowska.psychodietetyk@gmail.com.
• zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które
będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć
proces reklamacyjny):
• okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych
wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
• określenie żądania Klienta,

• danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w
rozpatrywaniu danej reklamacji .
• zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia.
• Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje
Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
• Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają
charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o
świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja
tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie
Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-
dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień
Regulaminu.

§ 4
Umowa sprzedaży

• Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w
Sklepie internetowym.
• Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej.
• Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą
Formularza zamówień jest następująca:
• dokonanie wyboru Produktu, poprzez podejmowanie kolejnych czynności
technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne
informacje (w szczególności wybór Produktów następuje poprzez kliknięcie przycisku
„Dodaj do koszyka”),
• wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z
wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-

mail, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), jak również dokonanie wyboru metody płatności, a w przypadku
Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy i numer NIP
celem wystawienia faktury,
• po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie
podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące
opisu zamówionego Produktu, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Produktów
wraz z podatkami i innymi opłatami oraz innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybraną
metodę płatności, dane Klienta),
• złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych,
dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o
odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.
• Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji,
założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe,
dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do
realizacji kolejnych Zamówień.
• Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą
elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie
jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje
zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
• Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie
wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj
zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz wysokością przyznanych
rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
• Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści
zawieranej Umowy sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez
udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi na
podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść
zawartej Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
• W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się
sprawdzenia statusu Zamówienia.

§ 5

Realizacja zamówień i udostępnienie Produktu

• Do korzystania z Ebooka/Kursu konieczne jest spełnienie następujących
warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
• standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
• możliwość odtwarzania plików wideo,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.
• Zakupiony Ebook/Kurs zostanie udostępniony Klientowi poprzez przesłanie mu
na podany w formularzu zamówienia adres e-mail linka dostępowego.
• Dane dostępowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostaną wysłane Klientowi w
terminie do 2 Dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpłynięcia płatności.
• Klient uzyskuje dostęp do Ebooka/Kursu na czas nieoznaczony. Sprzedawca
może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Ebooka/Kursu w trybie on-line, o czym
uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient
będzie mógł pobrać Ebooka lub wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk
lub do pamięci swojego urządzenia.
• Realizacja następuje w momencie otrzymania potwierdzenia wpłynięcia
płatności. Początek biegu terminu realizacji liczy się od chwili otrzymania przez
Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o
dokonaniu pełnej płatności.
• W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością
dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we
wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu
ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji
Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
• Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak
niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie
Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po
uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

• W razie stwierdzenia nieprawidłowości po otrzymaniu dostępu do Produktu,
Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 6
Metody płatności

• Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności poprzez system płatności
elektronicznych oraz za pośrednictwem karty płatniczej PayPal Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, Warszawa 00-113), NIP: 5252406419, KRS:
0000289372, REGON: 141108225, aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na
stronie internetowej: https://www.paypal.com/.
• Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 Dni roboczych od dnia
otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę,
określającej całkowity koszt zamówienia (od dnia zawarcia Umowy sprzedaży).
• Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem, a na życzenie Klienta
wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem.

§ 7
Rękojmia i reklamacje

• Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana
ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec
Klienta, w sytuacji gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w
szczególności w art. 556-576 k.c.).
• Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
• Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady
fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za
wady prawne.
• Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby
Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
• Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca
uznał reklamację za uzasadnioną.

• Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które
będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć
proces reklamacyjny):
• okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych
wad,
• określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia produktu do
zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
• danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w
rozpatrywaniu danej reklamacji .
• Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku,
gdy zakupiony Kurs/Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.

§ 8

Zasady korzystania z Produktów

• Zakupione i opłacone Produkty będą dostępne dla Klienta na jego Koncie.
• Sprzedawca świadczy usługi przechowywania zakupionych Produktów w Sklepie
internetowym.
• Klient ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
• Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
• rozpowszechniania Produktów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,
zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie
zezwala na takie rozpowszechnianie;
• zwielokrotniania Produktów (zwłaszcza Ebooków) w innym celu niż dla potrzeb
własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Produktów, chyba że
przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
• Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących
przepisach prawa, udostępnianie Produktów osobom trzecim jest niedozwolone.

§ 9

Prawo do odstąpienia od umowy

• Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu
Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez
podania przyczyny.
• Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14dni kalendarzowych
od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego
wskazaną.
• W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa
Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: al. Bielska
143b/13 43-100 Tychy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:
wioleta.lagowska.psychodietetyk@gmail.com.
• Klient może skorzystać z formularza – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza
zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na
realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
• Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego
upływem.
• Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu
od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu
przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
• Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient,
chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
• Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do
momentu otrzymania Produktu lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w
przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Produktu.
• Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt
Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o
odstąpieniu.

• Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy,
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi
będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy,
• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
• w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,
• w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
Produktów,

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
• zawartej w drodze aukcji publicznej,
• świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

• Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z
pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
• Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz
odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
• Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
• zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn.
zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
• zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą,
• skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np.
Federacji Konsumentów),
• skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą
za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 11
Przedsiębiorcy

• Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i
wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
• W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w §
10 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień
Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 10.
• Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z
Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny
poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
• W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego
oświadczenia.
• Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może
wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez
Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
• Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Produktu w przypadku
Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.

• Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Produkt w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje
wyłączona.
• Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12

Postanowienia końcowe

• Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
• Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie
przepisów prawa polskiego.
• Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich
jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy – w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu
• W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym
(dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 1 k. c., to jest usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia.
• W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o
charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w
żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem
wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu
na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
sprzedaży).
• W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat
lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z
prawa do odstąpienia od umowy.
• O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić
Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed
wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
• Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu
cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
• Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03. 2020

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ REKLAMACYJNY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA